Δείτε παρακάτω
back to top
a

Καταστατικό

Καταστατικό
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Άρθρο 1
Δημιουργείται σύλλογος στην πόλη της Καβάλας με την επωνυμία Φωτογραφικός όμιλος Καβάλας.

Άρθρο 2
Σκοπός του ομίλου είναι να φέρει σε επαφή άτομα που ενδιαφέρονται για την φωτογραφική και κινηματογραφική τέχνη και να καλλιεργήσει την αγάπη για την καλλιτεχνική φωτογραφία. Να επιδιώξει την μύηση στην τέχνη της φωτογραφίας οποιουδήποτε επιδείξει ενδιαφέρον για αυτήν, και να προσφέρει στο άτομο μια ευχάριστη δημιουργική απασχόληση που αξιοποιεί την αισθητική του αντίληψη ενώ συγχρόνως δίνει ένα τρόπο έκφρασης .Για την πραγματοποίηση των στόχων του ο όμιλος ׃
Θα συνεργάζεται με άλλους φωτογράφους και εκπολιτιστικούς ομίλους και θα διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις όπως διαλέξεις, σεμινάρια εκθέσεις, προβολές διαφανειών και ταινιών. Θα εκδίδει ενημερωτικό δελτίο με περιεχόμενο σχετικό με την τέχνη και την εξέλιξη της φωτογραφίας, θα προμηθεύεται και θα κυκλοφορεί κάθε έντυπο που εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα των μελών του και τους στόχους του ομίλου. Η δημιουργία βιβλιοθήκης με βιβλία κυρίως φωτογραφικού περιεχομένου, η εγκατάσταση φωτογραφικού εργαστηρίου πλήρως εξοπλισμένου για την εκπαίδευση και εξυπηρέτηση των μελών καθώς και η προμήθεια φωτογραφικού υλικού για τα μέλη από καταστήματα πώλησης φωτογραφικών υλικών με ειδικές τιμές θα αποτελέσουν βασική επιδίωξη του ομίλου και δείκτη υλοποίησης των συγκεκριμένων στόχων του.

Άρθρο 3
Κάθε άτομο που έχει την επιθυμία, την διάθεση και την αγάπη για την τέχνη της φωτογραφίας, μπορεί να γίνει μέλος του φωτογραφικού ομίλου καβάλας. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την διαγραφή που με πράξη και λόγο παρεμποδίζει την επιμορφωτική και εκπολιτιστική δραστηριότητα του συλλόγου. Επίσης διαγράφεται και κάθε μέλος που βάσει στοιχείων αποδεικνύεται ασκεί κομματική προπαγάνδα, μέσα στο χώρο του συλλόγου. Η απόφαση διαγραφής επικυρώνεται από την πρώτη συνέλευση μετά την διαγραφή.

Άρθρο 4
Τα μέλη του συλλόγου μπορούν να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του συλλόγου, μπορούν να οργανώνουν γενικές συνελεύσεις για να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν και γενικά ζητήματα πορείας του συλλόγου, με την προώθηση της αίτησης σύγκλησης και υπογραφής της προς το διοικητικό συμβούλιο από το 1/5 των μελών του συλλόγου. Βασική υποχρέωση των μελών είναι να δίνουν την ετήσια συνδρομή προς το σύλλογο και ιδιαίτερα να στηρίζουν και να αναπτύσσουν πρακτικά τη δράση του συλλόγου. Έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την χρηματική τους συνδρομή και έχουν γραφεί σε αυτό τρεις (3) μήνες πριν τις εκλογές. Όποιος από τα μέλη οφείλει την συνδρομή περισσότερων των 3 μηνών και αρνείται να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος, διαγράφεται από τα μέλη του συλλόγου.*

Άρθρο 5
Η γενική συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του συλλόγου και το διοικητικό συμβούλιο είναι το όργανο που ρυθμίζει την εκτέλεση όλων των αποφάσεων της συνέλευσης. Η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή με δυο αναπληρωματικά μέλη για την διεξαγωγή των εκλογών, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και ρυθμίζουν συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται για δυο έτη, οι εκλογές πρέπει να γίνονται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες μετά την λήξη των δυο ετών, με μυστική ψηφοφορία των μελών και με συγκεκριμένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία των ισοψηφούντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας του Δ.Σ. δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, το θέμα μπαίνει στην γενική συνέλευση και αποφασίζει αυτή. Το Δ.Σ. συνεδριάζει μια φορά τον μήνα, έκτακτα όταν κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δυο μέλη του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει στο Δ.Σ. όταν βρίσκονται στην συνεδρίαση περισσότερα από τα μισά μέλη, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία. Μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα και μετά από υπενθυμίσεις λείπει 4 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, γίνεται ψήφιση διαγραφής από το Δ.Σ. σε περίπτωση διαγραφής μέλους, την θέση του παίρνει αναπληρωματικό μέλος που έχει τους περισσότερους ψήφους.

Άρθρο 6
Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται στις γενικές συνελεύσεις και προωθεί κάθε ενέργεια που υπηρετεί την λύση των προβλημάτων του συλλόγου και προπαγανδίζει συστηματικά τους σκοπούς και την αναγκαιότητα του μορφωτικού και πολιτιστικού συλλόγου. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του το Δ.Σ. ολοκληρώνει συγκεκριμένο προγραμματισμό υλοποίησης αποφάσεων και ιεράρχηση των προβλημάτων, στα πλαίσια εντόπισης των συνθηκών και των δυνατοτήτων του συνόλου των μελών. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα οικονομικά του συλλόγου, εγκρίνει κάθε έξοδο στα πλαίσια των ετησίων γενικών εξόδων που ψηφίζεται στην γενική συνέλευση. Υποβάλει για έγκριση προτάσεις στη γενική συνέλευση και ετήσιο πρόγραμμα γενικής δράσης για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου. Στο τέλος της θητείας του το Δ.Σ. συντάσσει τον απολογισμό δράσης του συλλόγου καθώς και τον οικονομικό απολογισμό, τους οποίους καταθέτει στην ετήσια γενική συνέλευση για έγκριση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα γίνονται ανοικτές. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας εκ μέρους των μελών, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συνεδριάσει κλειστά.
Άρθρο 7
Το Δ.Σ. με την εκλογή του συνεδριάζει για την συγκρότηση του, αναθέτοντας το αξίωμα του προέδρου στο μέλος που πλειοψηφεί και αναλόγως των ψήφων που πήρε το κάθε μέλος ανακηρύσσεται αντιπρόεδρος, γενική γραμματέας ,ταμίας, σύμβουλος.

Άρθρο 8
Είναι δυνατό να ζητηθεί η παύση του Δ.Σ. με την σύγκληση συνέλευσης που υπογράφεται από το 1/5 των μελών μέσα από την εξής διαδικασία. Πρώτα ζητείται η απολογία του Δ.Σ., με την άρνηση του να απολογηθεί γίνεται γενική συνέλευση, όπου κατοχυρώνεται η παύση με την ψήφιση του 50% συν ένα μελών της συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία. Βασικοί λόγοι για παύση του Δ.Σ. είναι η διαπιστωμένη άσχημη πρακτική για την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων, παράβαση των αρχών λειτουργίας του συλλόγου και κάθε οικονομική κατάχρηση των πόρων του συλλόγου.

Άρθρο 9
Ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος του συλλόγου απέναντι στα δικαστήρια, διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενδιαφέρεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και γενικά υπογράφει τα πρακτικά και κάθε τι που αφορά πληρωμές ή αναλήψεις. Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 10
Ο Γενικός γραμματέας οργανώνει και διευθύνει το γραφείο του συλλόγου. Κρατά την αλληλογραφία και αξιολογεί κάθε δημοσίευμα που αφορά τους στόχους του συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα πρακτικά και κάθε έγγραφα που αναφέρονται σε πληρωμές ή αναλήψεις.

Άρθρο11
Ο ταμίας διαχειρίζεται την οικονομία του συλλόγου. Κάνει πληρωμές με βάση αιτιολογημένες αποδείξεις που υπογράφονται από το πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Είναι υπεύθυνος για το απώλεια των χρημάτων και είναι δυνατόν να βοηθηθεί από μέλη ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στην είσπραξη συνδρομών.

Άρθρο 12
Κάθε χρόνο εκλέγονται δυο μέλη σαν εξελεγκτική επιτροπή, που έργο της είναι να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και να συντάσσει σχετική έκθεση στην ετήσια γενική συνέλευση.

Άρθρο 13
Πόροι του συλλόγου είναι η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίστηκε στις 1200 δρχ, και γενικά κάθε χρηματική ενίσχυση που μπορεί να προέρχεται από φίλους του συλλόγου. Με απόφαση του Δ.Σ. αναπροσαρμόζεται η ετήσια συνδρομή. Το δικαίωμα εγγραφής ορίστηκε στις 300 δρχ.* Τα μέλη τα οποία πραγματοποιούν πωλήσεις έργων τους που εκτίθενται σε έκθεση φωτογραφίας που οργανώνει ο ΟΜΙΛΟΣ υποχρεούνται να καταβάλλουν στον ΟΜΙΛΟ ποσοστό 15% επί της τιμής πωλήσεως του έργου που έχει πωληθεί για την ενίσχυση των πόρων του ΟΜΙΛΟΥ.

Άρθρο 14
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται κανονική αν βρίσκονται το 50% συν ένα μέλη, αν δεν συμβεί αυτό, τότε η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται νέα κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. η νέα συνέλευση είναι κανονική με τα παραβρισκόμενα μέλη. Τη συνέλευση διευθύνει το τριμελές προεδρείο που εκλέγεται στην αρχή της συνέλευσης.

Άρθρο 15
Η γενική συνέλευση δημιουργεί επιτροπές, ανάλογες με τις ανάγκες του συλλόγου, αυτές δε εισηγούνται προς το Δ.Σ. και προτάσεις για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του.

Άρθρο 16
Για την τροποποίηση του καταστατικού γίνεται τροποποιητική γενική συνέλευση που για να έχει απαρτία πρέπει να παραβρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη. Απόφαση για τροποποίηση παίρνεται με πλειοψηφία 2/3 από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 17
Για κάθε τι που δεν προβλέπει το καταστατικό αποφασίζει το Δ.Σ. πάντα όμως στα πλαίσια των συγκεκριμένων στόχων και κανόνων του καταστατικού και ειδικότερα των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων.

Άρθρο 18
Ο σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρνει τον τίτλο «Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας», έτος ιδρύσεως 1982 και στο κέντρο μια φωτογραφική μηχανή.

Άρθρο 19
Όσο υπάρχουν άτομα στο σύλλογο τα οποία ασχολούνται με τους σκοπούς αυτούς δε διαλύεται. Αυτό γίνεται εάν ο αριθμός των μελών φθάνει σε αριθμό μικρότερο των δέκα (10) ατόμων. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου και παύσης της λειτουργίας του τότε οπωσδήποτε όλη η περιουσία του συλλόγου με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς. Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από δέκα εννέα (19) άρθρα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε σήμερα την 15η Ιανουαρίου 1982 κατ’ άρθρο και Κατά σύνολο από την συνέλευση των ιδρυτών του Συλλόγου.
Ονοματεπώνυμο Ιδρυτών υπογραφή
• Βουλουτίδης Γεώργιος
• Ταχτατζή Λαμπρινή
• Τσιτσίνιας Θέμης
• Πατέλης Νίκος
• Πολύζος Δημήτρης
• Τσιολάκης Θανάσης
• Φιλιππίδου Δέσποινα
• Σκουραδάκης Σπύρος
• Λαζαρίδης Θόδωρος
• Χοχλιδάκης Κωνσταντίνος
• Σαπαντζής Άγγελος
• Ασυριάν Σαρκίς
• Παλαμίδης Φώτης
• Παπατζικάκης Νίκος
• Ναγορνης Ιωάννης
• Φουσιάνης Παναγιώτης
• Αγγελόπουλος Χρήστος
• Καλογιώργης Θανάσης
• Δειρμεντζογλου Χαράλαμπος
• Μπουζουκλής Σωτήρης
• Στεφανίδης Κώστας
• Μυτιληνός Γιώργος
• Γαλανός Μανώλης

*, ** Τα συγκεκριμένα χωρία λόγω «παλαιότητας» θα τεθούν υπό ανασύνταξη στην ερχόμενη ετήσια γενική συνέλευση του Ομίλου.